Acta procés selectiu

A continuació es pot consultar l’acta del tribunal de selecció del procés selectiu, per concurs oposició, per cobrir, en règim de funcionari/ària de carrera, una plaça de l’escala d’administració general sotsescala d’auxiliar administratiu/va.

Consulta l’acta aquí.