Politica de privacitat

1.TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

PROTECCIÓ DE DADES

Aquesta és la política de protecció de dades de l’Ajuntament de Susqueda. Dóna compliment al Reglament General de Protecció de Dades (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016) i a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i de garantia dels drets digitals.

Qui és el responsable del tractament de les dades personals?

El responsable del tractament de les dades personals és l’Ajuntament de Susqueda, amb CIF P1720600D i domicili a plaça de l’Ajuntament 1, de Susqueda (CP 17171), a continuació facilitem les dades de contacte del delegat de protecció de dades:

Servei d’Assistència i Cooperació als Municipis
Correu electrònic: protecciodedades@ddgi.cat

Telèfon: 972.18.52.05
Adreça: Pujada de Sant Martí, 4-5 CP 17004 Girona

Amb quins criteris tractem les dades personals.

Tractem les dades de manera lícita (únicament quan tenim una base legal que ens ho permet). Els destinem a les finalitats determinades, explícites i legítimes que expliquem en el moment d’obtenir-les. Tractem únicament les adequades, pertinents i limitades al que és necessari en cada cas. Ens esforcem perquè estiguin actualitzades i els conservem el temps necessari, complint les normes sobre conservació d’informació pública. Apliquem les mesures tècniques o organitzatives adequades per evitar el tractament no autoritzat o il·lícit, o la seva pèrdua, destrucció o dany accidental. Com a criteri general només poden comunicar dades les persones més grans de 14 anys. En cas de menors de 14 anys és necessària l’autorització dels seus pares o representants legals.

Qui és el Delegat de Protecció de Dades.

El Delegat de Protecció de Dades (DPD) supervisa el compliment de la normativa de protecció de dades, vetllant perquè es protegeixin els drets de les persones. Entre les seves funcions figura la d’atendre les persones de qui es tracten dades si volen presentar una queixa o reclamació. Per contactar amb el Delegat de Protecció de Dades es pot adreçar a:

Servei d’Assistència i Cooperació als Municipis
Correu electrònic: protecciodedades@ddgi.cat

Telèfon: 972.18.52.05
Adreça: Pujada de Sant Martí, 4-5 CP 17004 Girona

Amb quina finalitat tractem les dades i a qui els comuniquem.

L’Ajuntament tracta les dades per a exercir les seves competències i funcions, i per oferir els serveis que es descriuen a la web i a la seu electrònica. Una descripció completa dels tractaments i de les finalitats a les que es destinen les dades figura al Registre de les Activitats de Tractament consultable al Registre_activitats_ajuntament_susqueda

Empadronament. Els habitants del municipi han de figurar en el padró d’habitants. Efectuem els tràmits necessaris per tenir-lo actualitzat a partir de la informació aportada per les persones interessades i per actuacions d’ofici dels nostres serveis. Les dades del padró serveixen per finalitats establertes a la Llei de Bases de Règim Local. La comunicació de les dades del padró es limita als casos autoritzats per la normativa que el regula.

Procediments administratius i tràmits. Principalment a sol·licitud de persones particulars, utilitzem les seves dades per seguir la tramitació corresponent. El catàleg de tràmits es pot consultar a [especificar] Segons el procediment les dades es poden comunicar a altres administracions competents en la matèria o es poden publicar en compliment del principi de transparència.

Gestió tributària i recaptació. La gestió dels tributs i la percepció d’altres ingressos de dret públic comporta el tractament d’un volum important de dades personals.

Serveis. Per a la prestació dels serveis tractem les dades aportades per les persones usuàries. El catàleg de serveis es pot consultar a [especificar]. Com a criteri general les dades no es comuniquen a altres persones sense el consentiment de l’usuari del servei.

Activitats. En l’organització d’activitats culturals o de lleure obtenim dades de les persones que s’hi inscriuen, a fi i efecte d’organitzar l’activitat. No es comuniquen a altres persones.

Contacte. Atenem les consultes de persones que utilitzen els formularis de contacte de la nostra web. Les dades s’utilitzen únicament per aquesta finalitat i no es comuniquen a altres persones.

Enviament d’informació. Amb autorització prèvia utilitzem dades de contacte per informar dels serveis o activitats municipals, pels canals autoritzats per cada persona. No es comuniquen a altres persones.

Gestió de les dades dels nostres proveïdors. Registrem i tractem les dades dels proveïdors de qui obtenim obres, serveis o béns. Obtenim les dades imprescindibles per mantenir la relació comercial i els destinem únicament a aquesta finalitat. En compliment d’obligacions legals comuniquem dades a l’administració tributària.

Quina és la legitimació legal per al tractament de les dades.

Els tractaments de dades que portem a terme tenen diferents fonaments legals, segons la naturalesa de cada tractament.

Compliment d’obligacions legals. Els tractaments de les dades en el context de procediments administratius s’efectua seguint les normes reguladores de cada un dels procediments.

Complir missió en interès públic. Els tractaments resultants de la prestació dels nostres serveis es justifica per satisfer l’interès públic. També les imatges que obtenim amb les càmeres de videovigilància es tracten per preservar l’interès públic.

Compliment d’una relació contractual o precontractual. Tractem les dades dels nostres proveïdors seguint la normativa de contractació pròpia del sector públic, amb l’abast necessari per al desenvolupament de la relació contractual.

En base al consentiment. Quan fem enviaments d’informació de les nostres activitat o serveis tractem dades de contacte amb l’autorització prèvia del receptor.

Quant de temps conservem les dades.

El temps de conservació de les dades ve determinat principalment pel fet que siguin necessàries per atendre les finalitats per a les quals hagin estat recollides en cada cas. En segon lloc es conserven per fer front a possibles responsabilitats pel tractament de les dades per part de l’Ajuntament i per atendre requeriments d’altres administracions públiques o òrgans judicials.

En conseqüència les dades s’han de conservar durant el temps necessari, però no per un període superior. En determinats casos, com el de les dades que figuren en la documentació comptable i la facturació, la normativa fiscal obliga a conservar-les fins que no prescriguin les responsabilitats en aquesta matèria. En el cas de les dades que es tracten exclusivament en base al consentiment de la persona interessada, es conserven fins que es revoca el consentiment.

Quins drets tenen les persones en relació a les dades que tractem.

Les persones de qui tractem dades tenen els drets següents:

A saber si es tracten. Qualsevol persona té, en primer lloc, dret a saber si tractem les seves dades, amb independència de si ha existit una relació prèvia.

A ser informat en la recollida. Quan les dades s’obtenen del mateix interessat ha de tenir informació clara de les finalitats a les que es destinaran, de qui serà el responsable del tractament i dels principals aspectes derivats d’aquest tractament.

A accedir-hi. Dret que permet saber quines dades personals són objecte de tractament, quina és la finalitat per la que es tracten, les comunicacions a altres persones que se’n faran (si és el cas) o el dret a obtenir-ne còpia o a saber el termini previst de conservació.

A demanar-ne la rectificació. És el dret a fer rectificar les dades inexactes que siguin objecte de tractament per part nostra.

A demanar-ne la supressió. Es reconeix el dret a demanar la supressió de les dades quan, entre altres motius, no siguin necessàries per als fins per als quals van ser recollides.

A demanar la limitació del tractament. També en determinades circumstàncies es reconeix el dret a demanar la limitació del tractament de les dades. En aquest cas deixaran de ser tractades i només es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

A la portabilitat. És el dret de l’interessat a sol·licitar al Responsable del tractament que tracta les dades personals per mitjans automatitzats, que li lliuri les dades en un format estructurat, d’ús comú, de lectura mecànica i interoperable, o que els transfereixi d’aquesta manera a un altre Responsable del tractament. Aquest dret es reconeix quan l’interessat ha facilitat les dades personals donant el consentiment o quan el tractament és necessari per executar un contracte.

A oposar-se al tractament. Una persona pot adduir motius particulars que comportaran que deixin de tractar-se les seves dades en la mesura que el perjudiquin.

Com es poden exercir o defensar els drets.

Els drets que acabem d’enumerar es poden exercir adreçant una sol·licitud a l’Ajuntament a l’adreça postal o a les altres dades de contacte indicades a l’encapçalament.

És també possible presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, per mitjà dels formularis o altres canals accessibles des de la seva web (www.apd.cat).

En qualsevol cas, per presentar reclamacions, demanar aclariments o fer arribar suggeriments, és possible adreçar-se al Delegat de Protecció de Dades mitjançant missatge de correu electrònic a l’adreça protecciodedades@ddgi.cat

2.RECOLLIDA DE DADES DE MENORS

L’Ajuntament no autoritza als menors de 14 anys a facilitar les seves dades personals , ja sigui omplint els formularis web per a la sol·licitud de serveis, de contacte o mitjançant correus electrònics.

Així doncs, els qui facilitin dades personals utilitzant aquests mitjans manifesten formalment ser majors de 14 anys. En relació a la recollida de dades de menors d’edat, amb edat compresa entre els 14 i els 18 anys, l’Ajuntament, en cap cas, recollirà dades econòmiques o relatives a altres membres de la família sense el consentiment de les persones titulars dels mateixos.

3.POLÍTICA DE COOKIES

Aquest lloc web fa servir cookies pròpies i de tercers en els processos interns de funcionament. Les cookies o galetes són uns petits arxius de text que s’instal·len als equips des dels quals s’accedeix al nostre lloc web i fan més còmode i ràpida la comunicació. Moltes cookies caduquen en finalitzar la visita al lloc web. Altres s’instal·len a partir de decisions o accions de l’usuari. Algunes cookies poden guardar referències de l’usuari que visita el web a fi i efecte d’identificar-lo i restablir les seves preferències i configuració de navegació quan ens torni a visitar. En cap cas s’utilitzen per a l’obtenció d’altra informació personal de l’usuari. Si un usuari no autoritza l’ús de les cookies alguns serveis o funcionalitats del lloc web podrien no estar disponibles.

Aquest lloc web utilitza les galetes de Google Analytics per a obtenir i analitzar informació de la navegació dels usuaris. Això ens permet disposar d’estadístiques per conèixer les preferències i interessos dels que ens visiten i millorar el lloc web. Trobareu més informació sobre aquestes galetes a www.google.com/analytics/.

Per controlar la recopilació de dades amb finalitats analítiques per part de Google Analytics, pot anar a https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Podeu configurar el vostre navegador per tal que l’informi prèviament de la possible instal·lació de cookies. També podreu suprimir les que s’hagin instal·lat. Trobarà informació sobre com fer-ho a:

4.IMATGES DEL LLOC WEB

L’Ajuntament, a través del seu lloc web, ofereix informació sobre esdeveniments, activitats, etc. que suposen la participació de la ciutadania. En determinades ocasions, la informació facilitada s’acompanya de fotografies i vídeos en els que es poden visualitzar persones identificades o identificables que, formant part de la divulgació de la notícia o esdeveniment, no es difonen de manera intencionada.

En cas que l’usuari es reconegui en alguna d’aquestes fotografies i no desitgi aparèixer en les mateixes, ens ho pot comunicar mitjançant l’adreça web: ajuntament@susqueda.cat, adjuntant còpia del document acreditatiu de la seva identitat, i referenciant l’apartat del lloc web en el que es troba la imatge o el vídeo en el que apareix. En el cas de menors de 14 anys, la sol·licitud l’haurà de realitzar el pare, mare o tutor legal del menor.

Ajuntament de Susqueda