Politica de privacitat

1.TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

PROTECCI脫 DE DADES

Aquesta 茅s la pol铆tica de protecci贸 de dades de l鈥橝juntament de Susqueda. D贸na compliment al Reglament General de Protecci贸 de Dades (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016) i a la Llei Org脿nica 3/2018, de 5 de desembre, de protecci贸 de dades personals i de garantia dels drets digitals.

Qui 茅s el responsable del tractament de les dades personals?

El responsable del tractament de les dades personals 茅s l鈥橝juntament de Susqueda, amb CIF P1720600D i domicili a pla莽a de l鈥橝juntament 1, de Susqueda (CP 17171), a/e dpd@susqueda.cat, susqueda.cat.

Amb quins criteris tractem les dades personals.

Tractem les dades de manera l铆cita (煤nicament quan tenim una base legal que ens ho permet). Els destinem a les finalitats determinades, expl铆cites i leg铆times que expliquem en el moment d鈥檕btenir-les. Tractem 煤nicament les adequades, pertinents i limitades al que 茅s necessari en cada cas. Ens esforcem perqu猫 estiguin actualitzades i els conservem el temps necessari, complint les normes sobre conservaci贸 d鈥檌nformaci贸 p煤blica. Apliquem les mesures t猫cniques o organitzatives adequades per evitar el tractament no autoritzat o il路l铆cit, o la seva p猫rdua, destrucci贸 o dany accidental. Com a criteri general nom茅s poden comunicar dades les persones m茅s grans de 14 anys. En cas de menors de 14 anys 茅s necess脿ria l鈥檃utoritzaci贸 dels seus pares o representants legals.

Qui 茅s el Delegat de Protecci贸 de Dades.

El Delegat de Protecci贸 de Dades (DPD) supervisa el compliment de la normativa de protecci贸 de dades, vetllant perqu猫 es protegeixin els drets de les persones. Entre les seves funcions figura la d鈥檃tendre les persones de qui es tracten dades si volen presentar una queixa o reclamaci贸. Per contactar amb el Delegat de Protecci贸 de Dades es pot adre莽ar un escrit a l鈥橝juntament o directament un correu a l鈥檃dre莽a dpd@susqueda.cat.

Amb quina finalitat tractem les dades i a qui els comuniquem.

L鈥橝juntament tracta les dades per a exercir les seves compet猫ncies i funcions, i per oferir els serveis que es descriuen a la web i a la seu electr貌nica. Una descripci贸 completa dels tractaments i de les finalitats a les que es destinen les dades figura al Registre de les Activitats de Tractament consultable al Registre_activitats_ajuntament_susqueda

Empadronament. Els habitants del municipi han de figurar en el padr贸 d鈥檋abitants. Efectuem els tr脿mits necessaris per tenir-lo actualitzat a partir de la informaci贸 aportada per les persones interessades i per actuacions d鈥檕fici dels nostres serveis. Les dades del padr贸 serveixen per finalitats establertes a la Llei de Bases de R猫gim Local. La comunicaci贸 de les dades del padr贸 es limita als casos autoritzats per la normativa que el regula.

Procediments administratius i tr脿mits. Principalment a sol路licitud de persones particulars, utilitzem les seves dades per seguir la tramitaci贸 corresponent. El cat脿leg de tr脿mits es pot consultar a [especificar] Segons el procediment les dades es poden comunicar a altres administracions competents en la mat猫ria o es poden publicar en compliment del principi de transpar猫ncia.

Gesti贸 tribut脿ria i recaptaci贸. La gesti贸 dels tributs i la percepci贸 d鈥檃ltres ingressos de dret p煤blic comporta el tractament d鈥檜n volum important de dades personals.

Serveis. Per a la prestaci贸 dels serveis tractem les dades aportades per les persones usu脿ries. El cat脿leg de serveis es pot consultar a [especificar]. Com a criteri general les dades no es comuniquen a altres persones sense el consentiment de l鈥檜suari del servei.

Activitats. En l鈥檕rganitzaci贸 d鈥檃ctivitats culturals o de lleure obtenim dades de les persones que s鈥檋i inscriuen, a fi i efecte d鈥檕rganitzar l鈥檃ctivitat. No es comuniquen a altres persones.

Contacte. Atenem les consultes de persones que utilitzen els formularis de contacte de la nostra web. Les dades s鈥檜tilitzen 煤nicament per aquesta finalitat i no es comuniquen a altres persones.

Enviament d鈥檌nformaci贸. Amb autoritzaci贸 pr猫via utilitzem dades de contacte per informar dels serveis o activitats municipals, pels canals autoritzats per cada persona. No es comuniquen a altres persones.

Gesti贸 de les dades dels nostres prove茂dors. Registrem i tractem les dades dels prove茂dors de qui obtenim obres, serveis o b茅ns. Obtenim les dades imprescindibles per mantenir la relaci贸 comercial i els destinem 煤nicament a aquesta finalitat. En compliment d鈥檕bligacions legals comuniquem dades a l鈥檃dministraci贸 tribut脿ria.

Quina 茅s la legitimaci贸 legal per al tractament de les dades.

Els tractaments de dades que portem a terme tenen diferents fonaments legals, segons la naturalesa de cada tractament.

Compliment d鈥檕bligacions legals. Els tractaments de les dades en el context de procediments administratius s鈥檈fectua seguint les normes reguladores de cada un dels procediments.

Complir missi贸 en inter猫s p煤blic. Els tractaments resultants de la prestaci贸 dels nostres serveis es justifica per satisfer l鈥檌nter猫s p煤blic. Tamb茅 les imatges que obtenim amb les c脿meres de videovigil脿ncia es tracten per preservar l鈥檌nter猫s p煤blic.

Compliment d鈥檜na relaci贸 contractual o precontractual. Tractem les dades dels nostres prove茂dors seguint la normativa de contractaci贸 pr貌pia del sector p煤blic, amb l鈥檃bast necessari per al desenvolupament de la relaci贸 contractual.

En base al consentiment. Quan fem enviaments d鈥檌nformaci贸 de les nostres activitat o serveis tractem dades de contacte amb l鈥檃utoritzaci贸 pr猫via del receptor.

Quant de temps conservem les dades.

El temps de conservaci贸 de les dades ve determinat principalment pel fet que siguin necess脿ries per atendre les finalitats per a les quals hagin estat recollides en cada cas. En segon lloc es conserven per fer front a possibles responsabilitats pel tractament de les dades per part de l鈥橝juntament i per atendre requeriments d鈥檃ltres administracions p煤bliques o 貌rgans judicials.

En conseq眉猫ncia les dades s鈥檋an de conservar durant el temps necessari, per貌 no per un per铆ode superior. En determinats casos, com el de les dades que figuren en la documentaci贸 comptable i la facturaci贸, la normativa fiscal obliga a conservar-les fins que no prescriguin les responsabilitats en aquesta mat猫ria. En el cas de les dades que es tracten exclusivament en base al consentiment de la persona interessada, es conserven fins que es revoca el consentiment.

Quins drets tenen les persones en relaci贸 a les dades que tractem.

Les persones de qui tractem dades tenen els drets seg眉ents:

A saber si es tracten. Qualsevol persona t茅, en primer lloc, dret a saber si tractem les seves dades, amb independ猫ncia de si ha existit una relaci贸 pr猫via.

A ser informat en la recollida. Quan les dades s鈥檕btenen del mateix interessat ha de tenir informaci贸 clara de les finalitats a les que es destinaran, de qui ser脿 el responsable del tractament i dels principals aspectes derivats d鈥檃quest tractament.

A accedir-hi. Dret que permet saber quines dades personals s贸n objecte de tractament, quina 茅s la finalitat per la que es tracten, les comunicacions a altres persones que se鈥檔 faran (si 茅s el cas) o el dret a obtenir-ne c貌pia o a saber el termini previst de conservaci贸.

A demanar-ne la rectificaci贸. 脡s el dret a fer rectificar les dades inexactes que siguin objecte de tractament per part nostra.

A demanar-ne la supressi贸. Es reconeix el dret a demanar la supressi贸 de les dades quan, entre altres motius, no siguin necess脿ries per als fins per als quals van ser recollides.

A demanar la limitaci贸 del tractament. Tamb茅 en determinades circumst脿ncies es reconeix el dret a demanar la limitaci贸 del tractament de les dades. En aquest cas deixaran de ser tractades i nom茅s es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

A la portabilitat.脡s el dret de l鈥檌nteressat a sol路licitar al Responsable del tractament que tracta les dades personals per mitjans automatitzats, que li lliuri les dades en un format estructurat, d鈥櫭簊 com煤, de lectura mec脿nica i interoperable, o que els transfereixi d鈥檃questa manera a un altre Responsable del tractament. Aquest dret es reconeix quan l鈥檌nteressat ha facilitat les dades personals donant el consentiment o quan el tractament 茅s necessari per executar un contracte.

A oposar-se al tractament.Una persona pot adduir motius particulars que comportaran que deixin de tractar-se les seves dades en la mesura que el perjudiquin.

Com es poden exercir o defensar els drets.

Els drets que acabem d鈥檈numerar es poden exercir adre莽ant una sol路licitud a l鈥橝juntament a l鈥檃dre莽a postal o a les altres dades de contacte indicades a l鈥檈ncap莽alament.

脡s tamb茅 possible presentar una reclamaci贸 davant l鈥橝utoritat Catalana de Protecci贸 de Dades, per mitj脿 dels formularis o altres canals accessibles des de la seva web (www.apd.cat).

En qualsevol cas, per presentar reclamacions, demanar aclariments o fer arribar suggeriments, 茅s possible adre莽ar-se al Delegat de Protecci贸 de Dades mitjan莽ant missatge de correu electr貌nic a l鈥檃dre莽a dpd@susqueda.cat

2.RECOLLIDA DE DADES DE MENORS

L鈥橝juntament no autoritza als menors de 14 anys a facilitar les seves dades personals , ja sigui omplint els formularis web per a la sol路licitud de serveis, de contacte o mitjan莽ant correus electr貌nics.

Aix铆 doncs, els qui facilitin dades personals utilitzant aquests mitjans manifesten formalment ser majors de 14 anys. En relaci贸 a la recollida de dades de menors d鈥檈dat, amb edat compresa entre els 14 i els 18 anys, l鈥橝juntament, en cap cas, recollir脿 dades econ貌miques o relatives a altres membres de la fam铆lia sense el consentiment de les persones titulars dels mateixos.

3.POL脥TICA DE COOKIES

Aquest lloc web fa servir cookies pr貌pies i de tercers en els processos interns de funcionament. Les cookies o galetes s贸n uns petits arxius de text que s鈥檌nstal路len als equips des dels quals s鈥檃ccedeix al nostre lloc web i fan m茅s c貌mode i r脿pida la comunicaci贸. Moltes cookies caduquen en finalitzar la visita al lloc web. Altres s鈥檌nstal路len a partir de decisions o accions de l鈥檜suari. Algunes cookies poden guardar refer猫ncies de l鈥檜suari que visita el web a fi i efecte d鈥檌dentificar-lo i restablir les seves prefer猫ncies i configuraci贸 de navegaci贸 quan ens torni a visitar. En cap cas s鈥檜tilitzen per a l鈥檕btenci贸 d鈥檃ltra informaci贸 personal de l鈥檜suari. Si un usuari no autoritza l鈥櫭簊 de les cookies alguns serveis o funcionalitats del lloc web podrien no estar disponibles.

Aquest lloc web utilitza les galetes de Google Analytics per a obtenir i analitzar informaci贸 de la navegaci贸 dels usuaris. Aix貌 ens permet disposar d鈥檈stad铆stiques per con猫ixer les prefer猫ncies i interessos dels que ens visiten i millorar el lloc web. Trobareu m茅s informaci贸 sobre aquestes galetes a www.google.com/analytics/.

Per controlar la recopilaci贸 de dades amb finalitats anal铆tiques per part de Google Analytics, pot anar a https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Podeu configurar el vostre navegador per tal que l鈥檌nformi pr猫viament de la possible instal路laci贸 de cookies. Tamb茅 podreu suprimir les que s鈥檋agin instal路lat. Trobar脿 informaci贸 sobre com fer-ho a:

4.IMATGES DEL LLOC WEB

L鈥橝juntament, a trav茅s del seu lloc web, ofereix informaci贸 sobre esdeveniments, activitats, etc. que suposen la participaci贸 de la ciutadania. En determinades ocasions, la informaci贸 facilitada s鈥檃companya de fotografies i v铆deos en els que es poden visualitzar persones identificades o identificables que, formant part de la divulgaci贸 de la not铆cia o esdeveniment, no es difonen de manera intencionada.

En cas que l鈥檜suari es reconegui en alguna d鈥檃questes fotografies i no desitgi apar猫ixer en les mateixes, ens ho pot comunicar mitjan莽ant l鈥檃dre莽a web:ajuntament@susqueda.cat, adjuntant c貌pia del document acreditatiu de la seva identitat, i referenciant l鈥檃partat del lloc web en el que es troba la imatge o el v铆deo en el que apareix. En el cas de menors de 14 anys, la sol路licitud l鈥檋aur脿 de realitzar el pare, mare o tutor legal del menor.

Ajuntament de聽Susqueda