Ajuts material Escolar 2023-2024

Mitjançant decret d’alcaldia 2023DECR000152 de data 19 de setembre de 2023, s’han aprovat les bases reguladores específiques per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva destinades a despeses de transport escolar i material pel curs escolar 2023-2024.

 A continuació podeu consultar les bases reguladores i també l’anunci al BOP.

 

De conformitat amb allò que estableix l’article 124 Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, s’exposa al termini de 20 dies.

En cas de no produir-se al·legacions, l’acord s’entendrà definitivament aprovat.