Crònica ple extraordinari 25/03/2022

El ple s’ha celebrat a la sala d’actes de l’Ajuntament a les 19h i ha tractat els següents punts:

En primer lloc, s’ha aprovat l’atorgament de subvencions per pal·liar els efectes econòmics perjudicials derivats de la crisi sanitària produïda pel Covid-19, en forma d’exempcions sobre les taxes d’escombraries, d’IBI urbana, d’IBI rústica i d’IVTM. Aquest acord aprova la subvenció per a 4 empreses i 47 veïns del municipi, i suposa una bonificació d’un total de 18.676,44€.

A continuació s’ha aprovat la modificació de crèdit 2 del pressupost del 2022, que augmenta les partides destinades a les despeses de la instal·lació d’una barana al Far (45.000€), de la 4a i 5a fase de restauració del Castell de Fornils (120.000€), de la instal·lació d’un ascensor a les oficines municipals (35.000€), del trasllat d’aparells informàtics de les oficines municipals per contaminació acústica (7.000€), de les millores a l’entrada de l’ajuntament per allargar el ràfeg (5.500€), d’arranjar part del camí de circumvalació de Sant Martí (6.000€), d’adquisició de terrenys per a fer pàrquings (24.000€), d’adquisició de plaques solars (12.500€) i d’edició del llibre “Masies de Susqueda” (9.000€). Aquesta modificació es finançarà a través de les subvencions per a la restauració del Castell de Fornils (29.546€) i per a l’adquisició de plaques solars (15.362,50€); i del romanent de tresoreria per a despeses generals. El document es podrà consultar durant el termini de 15 dies hàbils al Tauler d’edictes de l’Ajuntament i al Butlletí Oficial de la Província de Girona, perquè s’hi puguin presentar reclamacions.

També s’ha aprovat l’addenda al conveni marc per a la prestació de serveis socials bàsics i especialitzats i altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat per part del Consell Comarcal de la Selva per a l’any 2022. Aquest conveni recull que els serveis es cofinançaran a través de les aportacions de la Generalitat de Catalunya i dels propis Ajuntaments. En el cas de Susqueda, l’aportació per l’any 2022 serà de 814,29 €.

Un altre punt que s’ha acordat ha estat l’aprovació inicial de la relació de llocs de treball (RLT) de l’Ajuntament de Susqueda. El document es podrà consultar durant el termini de 15 dies hàbils al Tauler d’edictes de l’Ajuntament i al Butlletí Oficial de la Província de Girona, perquè s’hi puguin presentar reclamacions.

Seguidament s’ha aprovat l’adhesió a l’acord adoptat pel ple de la Diputació de Girona celebrat en data 23 de novembre de 2021 referent a l’aprovació del manual de normes i procediments que estableixen els criteris a seguir en aplicació del marc conceptual de la comptabilitat pública i de les normes de reconeixement i valoració recollits en el pla general de comptabilitat pública adaptat a l’Administració Local. Aquesta adhesió a l’acord s’ha produït perquè l’Ajuntament va sol·licitar anteriorment el servei de gestió integral del patrimoni i la prestació del servei implica l’aplicació de les normes i procediments descrits en l’acord.

També s’ha aprovat inicialment del Document Únic de Protecció Civil (DUPROCIM). El document es podrà consultar durant el termini de 30 dies al Tauler d’edictes de l’Ajuntament i al Butlletí Oficial de la Província de Girona, perquè s’hi puguin presentar reclamacions.

Un altre punt a comentar que s’ha tractat ha estat el de deixar sense efecte l’aprovació inicial de l’inventari de camins i retroacció de les actuacions del dia 30 de juliol de 2019. Això és degut a que s’ha constatat que un cop aprovat l’acord del 2019 no es va notificar de forma expressa als afectats de l’inventari de camins, i per aquest motiu, la tramitació de l’expedient no va ser la correcte i cal deixar-la sense efecte.

Seguidament s’havia de tractar la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, però s’ha retirat de l’ordre del dia per 3 vots a favor.

La resta d’acords es van aprovar per unanimitat i no hi va haver cap prec ni pregunta.

Quan l’acta hagi estat aprovada es podrà consultar el text complet aquí: https://www.seu-e.cat/ca/web/susqueda/govern-obert-i-transparencia/accio-de-govern-i-normativa/accio-de-govern-i-partits-politics/actes-de-ple