Crònica ple 20 de setembre de 2023

A les 19:00h del dia 20 de setembre de 2023, es va constituir una sessió extraordinària a la Sala d’Actes de l’Ajuntament.

En primer lloc, es va aprovar, per unanimitat, la modificació de Crèdit MC05/2023 en la modalitat de suplement de crèdit i crèdit extraordinari. Aquesta modificació suposa una modificació total del crèdit del pressupost de despeses de 35.178,00€.

Seguidament, es va aprovar, també per unanimitat, el compte general de l’exercici 2022, atès que no es va produir cap reclamació durant els quinze dies que es va sotmetre a exposició pública.

Finalment, al no haver-hi cap més assumpte per tractar, es va aixecar la sessió a les 19:10h.