Subvencions

S’entén per subvenció aquell fons públic que té per objecte un lliurament dinerari a favor de persones públiques o privades i que compleixin els següents requisits:

  • Que el lliurament es faci sense contraprestació directa dels beneficiaris.
  • Que el lliurament estigui subjecte al compliment d’un determinat objectiu, l’execució d’un projecte, la realització d’una activitat, l’adopció d’un comportament singular, ja efectuats o per efectuar, o la concurrència d’una situació.
  • Que el beneficiari ha de complir les obligacions materials i formals que s’hagin establert.
  • Que el projecte, l’acció, la conducta o la situació finançada tingui per objecte el foment d’una activitat d’utilitat pública o interès social o de promoció d’una finalitat pública.

SUBVENCIONS REBUDES


SUBVENCIONS ATORGADES:

.

.