Subvencions

.S’entén per subvenció aquell fons públic que té per objecte un lliurament dinerari a favor de persones públiques o privades i que compleixin el següents requisits:

– Que el lliurament es faci sense contraprestació directa dels beneficiaris.

– Que el lliurament estigui subjecte al compliment d’un determinat objectiu, l’execució d’un projecte, la realització d’una activitat, l’adopció d’un comportament singular, ja efectuats o per efectuar, o la concurrència d’una situació.

– Que el beneficiari ha de complir les obligacions materials i formals que s’hagin establert.

– Que el projecte, l’acció, la conducta o la situació finançada tingui per objecte el foment d’una activitat d’utilitat pública o interès social o de promoció d’una finalitat pública.


SUBVENCIONS REBUDES


SUBVENCIONS ATORGADES:

Consulta aquí la documentació de les últimes convocatòries de subvencions.

.

.