Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança fiscal de la recollida d’escombraries i tractament de residus

En el ple de l’Ajuntament de Susqueda, en sessió ordinària de 25 d’octubre de 2023, es va aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança fiscal de la Recollida d’escombraries i tractament de residus.

Segons estableix l’article 17 del Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 39/1988, reguladora de les hisendes locals, s’exposa al públic pel termini de trenta dies hàbils, mitjançant el present edicte al Butlletí Oficial de la Província, per tal que els interessats puguin presentar-hi reclamacions i/o suggeriments.

Taxa per la prestació del servei de recollida i tractament de deixalles 

Anunci al BOP