Aprovació inicial de la modificació puntual del POUM núm. 3

Aprovació inicial de la modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Susqueda per la creació de diverses àrees d’aparcament dins del sòl no urbanitzable

El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 25 d’octubre de 2023 ha aprovat inicialment la modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal a través del qual es preveu la creació de diverses àrees d’aparcament dins del sòl no urbanitzable.

Per aquest motiu, s’inicia un període d’informació pública durant el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la publicació del present edicte en el Butlletí Oficial de la Província, per tal que les persones interessades puguin presentar les al·legacions que estimin convenients.

  • Consulta l’anunci aquí
  • Consulta la memòria aquí