Aprovació inicial del reglament de participació ciutadana

El Ple de la corporació, en la sessió ordinària celebrada el dia 28 d’octubre de 2022, es va aprovar inicialment el Reglament de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Susqueda.

Segons estableix l’article 178.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, els acords d’aprovació inicial i derogació de les Ordenances, Reglaments i Bases han de ser exposats al públic pel termini de trenta dies, perquè puguin presentar les al·legacions i reclamacions que estimin pertinents.

Si transcorregut el termini esmentat no s’han presentat ni reclamacions ni suggeriments, l’acord inicial quedarà definitivament aprovat, sense necessitat d’un nou acord.

 

Cliqueu aquí per consultar l’anunci al BOP

Cliqueu aquí per consultar el text del document de participació ciutadana de Susqueda