Crònica ple 22 de novembre de 2023

A les 7 de la tarda del dia 22 de novembre de 2023 s’ha constituït en sessió extraordinària urgent, a la sala d’actes de l’Ajuntament de Susqueda, el Ple extraordinari urgent de l’Ajuntament de Susqueda.

L’Alcaldessa explica que la Generalitat ha enviat una proposta d’ordenança municipal reguladora de les mesures aplicables a l’abastament d’aigua potable i als usos de l’aigua en situació de sequera. Ateses les circumstàncies d’escassetat de subministres derivats de la sequera que condicionen la gestió del servei municipal d’aigua potable al municipi derivats directament de la sequera i les possibilitats de que en un futur més o menys proper calgui prendre mesures pel seu estalvi, es considera la conveniència i la urgència de convocar un ple extraordinari urgent per adoptar l’acord de la seva aprovació inicial.

Així doncs l’aprovació de la moció sobre la ordenança municipal reguladora de les mesures aplicables a l’abastament d’aigua potable i als usos de l’aigua en situació de sequera.

I no havent-hi cap més assumpte a tractar, l’Alcaldessa–Presidenta de la Corporació aixeca la sessió a 7 i 10 minuts de la tarda.