Crònica ple 20 de desembre de 2023

A les 08:30h del dia 20 de desembre de 2023, es constitueix en Sessió Extraordinària, a la sala d’actes de l’Ajuntament, el Ple de l’Ajuntament de Susqueda.

En el primer punt de l’ordre del dia es va prendre coneixement de la renúncia voluntària de la regidora Sra. Josefa Muñoz.

Acte seguit, en el segon punt de l’ordre del dia, es va aprovar el Pla d’Actuació Municipal 2023-2027. Aquest document consisteix en el full de ruta de l’actual mandat i pretén donar resposta a les necessitats personals i territorials dels Susquedencs i Susquedenques, fent una Susqueda per a tothom. El pla d’Actuació Municipal 2023-2027 va ser aprovat per unanimitat.

En el darrer punt de l’ordre del dia es va aprovar inicialment el pressupost municipal per l’exercici 2024, el qual s’exposa al públic per un termini de 15 dies hàbils.

I no havent-hi cap més assumpte a tractar, l’Alcaldessa–Presidenta de la Corporació aixeca la sessió a les 8:40h.