Crònica ple extraordinari de 31 de març de 2023

El divendres dia 31 de març de 2023 es va celebrar la sessió extraordinària telemàtica no presencial a les 8:30h del matí.

La sessió va ser presidida per L’alcaldessa Sra. Eva Viñolas i Marín i hi van assistir el regidor Sr. Jordi Mercader Pagès i el regidor Sr. Gabriele Pretto.

En un primer moment es va votar la resolució de l’ajuda econòmica de caràcter social, ja que l’equip de govern va adoptar unes mesures excepcionals com a conseqüència de la pujada de preus desorbitada i a la vista de les consequüències econòmiques. Així doncs, per unanimitat, es va aprovar atorgar una subvenció pròpia mitjançant l’atribució efectiva en diner avaluable econòmicament, i una subvenció impròpia consistent en incentius en exempcions sobre les taxes d’escombraries, IBI i IVTM.

En segona i darrera instància, es va aprovar la Modificació de Crèdit MC03/2023, la qual també va ser posada a debat i aprovada per unanimitat, que, amb el quòrum de la totalitat dels membres de la Corporació, representa la majoria absoluta del nombre legal de membres que la componen.

I no havent-hi cap més assumpte a tractar, l’Alcaldessa–Presidenta de la Corporació aixeca la sessió telemàtica a 08:40 h, de la qual, com a secretari, estenc la present acta.

Recordeu que podeu consultar les actes completes de les sessions fent clic aquí.