Escenari d’excepcionalitat per l’actual situació de sequera

Davant l’actual situació de Sequera, ens trobem en un escenari d’excepcionalitat amb un 25% de reserves. A continuació us deixem amb una imatge on podreu consultar l’ús d’aigua en l’àmbit: 💦 Domèstic 💦 Reg 💦 Eliminació de pols en l’aire 💦 Piscines 💦 Neteja de carrers i mobiliari urbà 💦 Granges 💦 Fonts ornamentals 💦 Neteja […]

Aprovació provisional de la modificació de l’annex 2 i l’annex 4, de l’ordenança fiscal núm. 15, reguladora dels preus públics del Local Social

El Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària de 25 de novembre de 2022 i expedient número X2022000353, ha aprovat la modificació de l’ordenança fiscal dels preus públics del Local Social. Acord de ple d’aprovació provisional de la modificació de l’ordenança fiscal dels preus públics Anunci BOP 63 modificació ordenança preus públics

Aprovació inicial del Document Únic de Protecció Civil

El ple de l’Ajuntament de Susqueda en sessió ordinària celebrada el 26 de gener de 2023, ha aprovat inicialment el Document Únic de Protecció Civil (DUPROCIM) del municipi de Susqueda. En compliment d’allò establert en l’article 4 del Decret 155/2014, de 25 de novembre, pel qual s’aprova el contingut mínim per a l’elaboració i l’homologació […]

Aprovació inicial de l’inventari de camins de Susqueda

El ple de l’Ajuntament de Susqueda en la sessió ordinària de 26 de gener de 2023, va aprovar inicialment l’Inventari de Camins Públics a incloure en l’Inventari Municipal de Béns de l’Ajuntament de Susqueda. De conformitat amb el que disposa l’esmentat acord i l’article 83 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú […]

Anunci d’inici de la fase de consultes prèvies del nou reglament de participació ciutadana

D’acord amb el decret d’alcaldia número 2022DECR000123 del dia 29 de juliol de 2022, s’inicia la fase de consultes prèvies del nou reglament de participació ciutadana de l’Ajuntament de Susqueda. Es sotmet a consulta pública prèvia la tramitació del nou reglament de participació ciutadana al web de l’Ajuntament donant compliment al que disposa l’article 133 […]

1 2 3 6