Ordenança municipal reguladora per la circulació de vehicles

En el ple de l’Ajuntament de Susqueda, en sessió extraordinària celebrada el 22 de maig de 2024, es va aprovar inicialment l’ordenança reguladora per la circulació de vehicles a Susqueda.

Segons estableix l’article 17 del Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 39/1988, reguladora de les hisendes locals, s’exposa al públic pel termini de trenta dies hàbils, mitjançant el present edicte al Butlletí Oficial de la Província, per tal que els interessats puguin presentar-hi reclamacions i/o suggeriments.

A continuació podeu consultar la documentació: