Aprovació inicial del Document Únic de Protecció Civil

El ple de l’Ajuntament de Susqueda en sessió ordinària celebrada el 26 de gener de 2023, ha aprovat inicialment el Document Únic de Protecció Civil (DUPROCIM) del municipi de Susqueda.

En compliment d’allò establert en l’article 4 del Decret 155/2014, de 25 de novembre, pel qual s’aprova el contingut mínim per a l’elaboració i l’homologació dels plans de protecció civil municipals, se sotmet l’expedient a informació pública pel termini de trenta dies, a comptar des de l’endemà del present anunci al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’edictes de l’Ajuntament.

 

Podeu consultar la documentació al següent enllaç: