Aprovació inicial de l’inventari de camins de Susqueda

El ple de l’Ajuntament de Susqueda en la sessió ordinària de 26 de gener de 2023, va aprovar inicialment l’Inventari de Camins Públics a incloure en l’Inventari Municipal de Béns de l’Ajuntament de Susqueda.

De conformitat amb el que disposa l’esmentat acord i l’article 83 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, se sotmet l’expedient a informació pública, pel termini de 2 mesos a partir del dia següent d’aquest anunci en el BOP de Girona, al taulell d’anuncis de la Corporació i a la web municipal, per tal que qualsevol interessat pugui examinar l’expedient i presentar les al·legacions o suggeriments que consideri adients.

 

Podeu consultar la documentació a continuació: