Crònica ple extraordinari urgent 20 de desembre

A les 9:00h del dia 20 de desembre de 2023, es constitueix en sessió extraordinària urgent, a la sala d’actes de l’Ajuntament de Susqueda.

Com a primer punt es vota la urgència de la celebració del Ple atès que està acabant l’exercici 2023 i existeixen serveis extraordinaris prestats per personal de l’Ajuntament que es vol reconèixer i gratificar. Cal tenir present que es tracta d’alguns casos puntuals de dedicació especial amb serveis prestats fora de l’horari o de la jornada habitual de treball i que en cap cas generen drets a rebre-ho de forma fixa ni periòdica i que es corresponen a serveis realitzats durant l’any 2023.

Així doncs, aquest primer i únic punt es va aprovar per unanimitat.

I no havent-hi cap més assumpte a tractar, l’Alcaldessa–Presidenta de la Corporació aixeca la sessió telemàtica a les 9:10h del matí.