Ordenança municipal reguladora d’usos d’aigua en sequera

En el ple de l’Ajuntament de Susqueda, en sessió extraordinària urgent de 22 de novembre de 2023, es va aprovar inicialment l’ordenança municipal reguladora de les mesures aplicables a l’abastament d’aigua potable i als usos de l’aigua en situació de sequera de Susqueda.

Segons estableix l’article 17 del Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març , pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 39/1988, reguladora de les hisendes locals, s’exposa al públic pel termini de trenta dies hàbils, mitjançant el present edicte al Butlletí Oficial de la Província, per tal que els interessats puguin presentar-hi reclamacions i/o suggeriments.